Beyaz Art Müzayede
X

BeyazArt Web Sitesi Kullanım Şartları

www.beyazart.com web sitesini ziyaret ederek ve/ya www.beyazart.com üyesi olarak, www.beyazart.com web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve www.beyazart.com web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.


www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri www.beyazart.com üyeliğini bitirebilirler ve/veya www.beyazart.com web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş. den herhangi bir hak talep edemezler.


1. www.beyazart.com hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca www.beyazart.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. www.beyazart.com web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.ye aittir. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, www.beyazart.com web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş. ’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, www.beyazart.com web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla www.beyazart.com web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.beyazart.com web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.beyazart.com web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş., www.beyazart.com web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş., www.beyazart.com kullanıcılarının ve üyelerinin, www.beyazart.com web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş., doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.beyazart.com web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. www.beyazart.com üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. . www.beyazart.com üyelerinin . www.beyazart.com üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş.’nin her zaman, tek taraflı olarak www.beyazart.com web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

10. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

11. www.beyazart.com web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, www.beyazart.com üyesi olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. www.beyazart.com üyesi olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş. tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen üyeler www.beyazart.com sitesi üyesi olarak kabul edilir. www.beyazart.com web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra www.beyazart.com sitesinde yayınlanmaya başlar.

12. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya üyeliğinin www.beyazart.com web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksınızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

13. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, www.beyazart.com web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, kendi kişisel takdirine göre, www.beyazart.com web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

14. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, www.beyazart.com üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

15. Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş, www.beyazart.com kullanıcıları ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.beyazart.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

16. www.beyazart.com üyeleri, kişisel üyelik sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin Beyaz Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

17. Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş , www.beyazart.com kullanıcıları ve üyelerinin, www.beyazart.com web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

18. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Pazarlama ve Müzayedecilik A.Ş ’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

19. www.beyazart.com kullanıcıları ve üyeleri, www.beyazart.com web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.